Return to site

Tastaturgenveje

Ønsker du hurtighed? Tag fat på disse genveje og spar tid hver dag

Folk spørger os ofte, om vi kan hjælpe dem med at modtage færre e-mails. Vi har gode nyheder og dårlige nyheder på denne front. Den gode nyhed er: Ja, vi kan. Vi kender to effektive måder at nedbringe mængden af e-mails på. En er at sende færre e-mails, og den anden er at få et nyt job. Lad os antage at de to muligheder ikke er sandsynlige. Nu til den dårlige nyhed. Trenden viser, at du faktisk kan forvente at modtage 30 % flere e-mails næste år.

People often ask us if we can help them receive less email. We have good news and bad news on this front. The good news is: yes, we can. We know two efficient ways to reduce email. One is to send less email, and the other is to get a different job. Let’s assume both are not likely to happen. Now comes the bad news. Trends show that you are actually likely to receive 30% more email next year.

Så i stedet for at fokusere på at modtage færre e-mails, vil vi gerne fokusere på, hvordan man skal håndtere den store mængde af e-mails, som du modtager, på en mere effektiv måde. Det er derfor, vi tilegner et helt kapitel til tastaturgenveje. Samtidig med at lære at forbedre dine indtastningsfærdigheder, er det en af de bedste måder at blive en hurtigere e-mailbehandler på (og vil også spare noget energi)

So rather than focus on receiving less email we would like to focus on how to process the large amount of email you do receive more efficiently. This is why we dedicate a whole chapter to keyboard shortcuts. Along with learning improving your typing skills, this is one of the best ways to become a quicker email processor (and will save some energy, too).

I dette kapitel deler vi vores favoritgenveje for Outlook, Gmail og andre klienter. Vi anbefaler, at du prøver hver enkelt efterhånden, som du kommer ned igennem listen, så du kan se, hvordan de virker. Der er en printbar Email Handyman-snydeliste, som indeholder de fleste af disse genveje. Vi vil også vise dig, hvordan du kan lære dig selv nye genveje i de fleste computerprogrammer.

In this chapter we share our favourite shortcuts for Outlook, Gmail and other clients. We recommend you try each out as you go through the list so you can see how they work. There is a printable Email Handyman cheat sheet that includes most of these shortcuts. We will also show how you can teach yourself new shortcuts in most computer programs.

Outlook

Outlook har nogle fantastiske tastaturgenveje, og sjovt nok kender de fleste Ctrl-C, Ctrl-V and Ctrl-P osv. Når jeg spørger dem om genvejen for Search, som vi bruger mere en 20 gange om dagen, er det de færreste, der kender genvejen. Hvilket er en skam, da jeg printer ca. 2 gange om måneden!

Outlook has some amazing keyboard shortcuts, funnily most people know Ctrl-C, Ctrl-V and Ctrl-P etc. When I ask them the shortcut for Search which we do more than 20 times per day most do not know the shortcut. Which is a bit of a shame because I print about 2 times per month!

Vi anbefaler, at du downloader Tipbar og lærer dig selv en håndfuld indlysende tastaturgenveje, især Move-sekvensen, som sættes igang med Ctrl-Shift V. Tjek, hvordan det virker i den følgende video, og bare for at give dig en brugbar liste, har vi udvalgt vores ti favoritgenveje i Outlook i listen nedenfor (for printbar liste, venligst download Tipbar).

We recommend downloading the Tipbar and teaching yourself a handful of obvious keyboard shortcuts, especially the Move sequence which is kicked of with Ctrl-Shift V. Check out how that works in the following video and just to kick off a useful list we have selected our ten favourite shortcuts in Outlook in the list below (for a printable list please download the Tipbar).

Vores toptigenveje i Outlook er:

 1. (Shift) Space => læs mail i "preview pane"
 2. Ctrl+Shift+V => flyt mail
 3. Ctrl+E => søg
 4. Ctrl+N => skriv ny
 5. Ctrl+R => besvar
 6. Ctrl+Shift+R => besvar alle
 7. Ctrl+F => videresend
 8. Ctrl+Enter => send
 9. Ctrl+Z => fortryd sidste handling
 10. Ctrl+1/2/3 => vis e-mail/kalender/kontakter

Gmail

I Gmail er tastaturgenveje deaktiveret som standard. Dette er fornuftigt pga. begrænsningerne ved håndteringen af dine e-mails fra en webbrowser. Men hvis du aktiverer dem under Almindelige Indstillinger, får du nogle meget virkningsfulde genveje til rådighed til hurtig håndtering af din indbakke.

In Gmail keyboard shortcuts are turned off by default. This is sensible because of the limitations of processing your email from within a webbrowser. But when you turn them on in the general settings then very powerful shortcuts become available for speedy processing of your inbox.

En Tipbar for Gmail giver ikke rigtig mening, da den altid er lige ved hånden. Ved blot at trykke på spørgsmålstegnet "?" vil Gmail vise dig en "lightbox" med en komplet liste over tilgængelige genveje.

A tipbar for Gmail really doesn't make sense, as it is always available under your fingertips. By simply pressing the question mark key "?" Gmail will show you a lightbox with a full list of available shortcuts.

Vores toptigenveje i Gmail er:

 1. Enter => åbn dialog
 2. v => flyt dialog
 3. / => flyt cursor til 'Search' box
 4. c => skriv ny
 5. => besvar
 6. => besvar alle
 7. => videresend
 8. Tab dernæst Enter => Send
 9. => fortryd sidste handling
 10. => vis tastaturgenveje

Mail for Mac

Selvom Mail for Mac understøtter fantastiske tastaturgenveje, har vi en lille udfordring i at bruge tastaturet til at flytte e-mails fra en mappe til en anden. Hvis du kun har en e-mailkonto, kan du slippe med at bruge de fire handlingsmapper som "favoritmapper" og så bruge Ctrl+Cmd og et tal for rækkefølgen af mappen til at flytte den pågældende e-mail.

Though Mail for Mac support great keyboard shortcuts we have a small challenge in using the keyboard to move emails from one folder to another. If you only have one email account you can get away with using the 4 action folders as 'favourite folders' and then use Ctrl+Cmd and a number for the order of the folder to move the item.

Den har dog nogle ulemper, og derfor er vi store fans af værktøjet MsgFiler , som er et plugin, der lader dig indstille din egen genvej til at blive lynhurtig til at flytte e-mails mellem mapperne.

It has drawbacks though, which is why we are great fan of the tool MsgFiler which is a plugin allowing you to set your own shortcut and be lightning fast in moving emails between folders.  

Vores topti genveje i Mail for Mac er:

 1. (Shift) Space => læs e-mail i "preview pane"
 2. Cmd+Opt+F => søg
 3. Cmd+N => skriv ny
 4. Cmd+R => besvar
 5. Cmd+Shift+R => besvar alle
 6. Cmd+Shift+F => videresend
 7. Cmd+Shift+D => send
 8. Cmd+Z => fortryd sidste handling
 9. Ctrl+W => luk

Lotus Notes

I Lotus Notes er det ret svært at flytte e-mails med tastaturet, men der er nogle fantastiske genveje, som vi anbefaler.

In Lotus Notes moving emails with the keyboard is pretty tough but there are some great shortcuts that we recommend.

Vores topti genveje i Lotus Notes er:

 1. Ctrl+M => ny e-mail
 2. Ctrl+F => find tekst og erstat
 3. Ctrl+F8 => gå til andet åbent vindue
 4. Alt+1 => send e-mail
 5. Alt+2 => besvar
 6. Alt+3 => besvar alle
 7. Alt+4 => videresend
 8. Insert => skift mellem læst og ulæst markering af dokument
 9. Ctrl+Z => fortryd sidste handling
 10. Esc =>luk e-mail/vindue

Andre klienter og smartphones

Vi har udført træning i mange klienter inklusive Groupwise, iPads og Eudora ;) Generelt mener vi, at der stadig er to sæt tastaturgenveje, som er relevante for et bredere publikum, Blackberry og iPad+tastatur. Hvis du har spørgsmål til andre programmer, venligst kontakt os.

We have provided training in many clients including Groupwise, iPads and Eudora ;) In general we believe there are still two sets of keyboard shortcuts that are relevant for a wider audience, the Blackberry and the iPad+keyboard. If you have any questions about other programs please do contact us.

Bemærk venligst, at en af vores favorittastaturgenveje er F1 (Hjælp) i ethvert program, du ofte anvender. Når det er åbent, søg efter tastaturgenveje for at vælge og lære om relevante tidsbesparere.

And please note, one of our favourite keyboard shortcuts is F1 (Help) in any program you use frequently. Once opened search for keyboard shortlist to pick and learn relevant timesavers.

Blackberry

Hvis du ændrer indstillingerne for dine e-mails på din Blackberry, vil det hjælpe dig i at behandle dem hurtigere.

If you change the settings of your email on your blackberry it will help

you process them quicker (punktum)

 1. For ikke at vise arkiverede og sendte e-mails, gå til Menu, - Options - General - Settings - Show filed/sent items og indstil til NO.  Dette vil rense din mailboks til at ligne din indbakke.
 2. For at sikre, at hvis du sletter en e-mail på din Blackberry, at den også er slettet i din mailboks, gå til  Menu - Options - Email Conciliation - og ændr sletfunktionen til at slette på både Blackberry og server.
 3. For at arkivere e-mails i dine handlingsmapper eller arkiv, tryk på i-tasten. Dette vil fremkalde din mappeliste og du kan lægge e-mailen i den ønskede mappe.

iPad + tastatur

Behandling af e-mails på tablets kan faktisk være en meget ligetil proces. Først og fremmest fordi tablets er mindre tilbøjelige til at friste dig til at multitaske (pga. ren og skær skærmbegrænsning og, hvordan softwaren er blevet bygget til at tage sig af dette). Og for det andet fordi e-mailapplikationerne på tablets er blevet bygget med ultimativ brugervenlighed for øje.

Processing email on tablets can actually be a very smooth process. First of al because tablets as less likely to tempt you to multitask (due to the sheer nature of the screen limitations and how the software has been built to deal with this). And secondly because the email applications on the tablets have been built for ultimate user simplicity.

En ulempe er manglen på et rigtigt tastatur, men flere og flere er gået over til at bruge et eksternt tastatur til hurtigere indtastning. Vi er store fans af tablet+tastaturkombinationen for den daglige e-mailhåndtering og tror, at den voksende evne til at bruge tastaturgenveje er en sand fornøjelse.

One downside is the lack of a real keyboard, yet more and more people have moved to using an external keyboard for faster text entry. We are a big fan of the table+keyboard combination for day-to-day processing of email, and believe that the growing ability to use keyboard shortcuts are a real bliss.

Folk ved Lifehacking har sammensat en komplet liste over iPad keyboard shortcuts, som virkelig er værd at tjekke eller printe. Hvis du har en anden tablet, anbefaler vi en Google-søgning på netop disse ord for at finde en fin liste, der kan hjælpe dig.

The people at Lifehacking have compiled a full list of iPad keyboard shortcuts that are really worth checking out or printing. In case you have another tablet we recommend doing a Google search on just those words and finding a neat list to help you out.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK